Trivselregler

Version 2020-08-16

Brf Vällingby Allés “Trivselregler och riktlinjer” är vår gemensamma policy för att allas trevnad utöver föreningens stadgar. Trivselregler och riktlinjer beslutas och ändras av styrelsen. Medlemmar kan skicka in förslag på förändrade eller nya trivselregler till styrelsen.

Trädgård

 • Sätt upp spaljé med cirka 10 cm avstånd från fasad. Tänk på att man skall kunna måla, inspektera etc.

 • Använd inte växter som har nämnvärd påverkan på hus tex. klätterväxt som går in i trä såsom vildvin.

 • Klipp gärna gräs närmast utanför er häck (kommun klipper sina gräsytor ca 2-3 ggr per år)

 • Förening tar inte ansvar för plantering utanför tomt på kommunal mark. Plantering och mark runt plantering skall sköts, klipps etc av boende som planterat, då kommun inte kommer sköta detta. Detta gäller även gräsytor som kommun inte klipper på grund av plantering. Vid klagomål från kommun skall medlem återställa mark. Vid utflyttning skall mark återställas eller nya boende ta över ansvaret.

 • Plantering på föreningens mark utanför egen tomt kräver skriftligt tillstånd från förening (skicka e-post till styrelsen). Vid utflyttning skall mark återställas eller nya boende ta över ansvaret.

 • Om växter påverkar granne (idag eller i framtiden) krävs skriftligt samtycke från grannar. Samtycke skall skickas till föreningen för dokumentation (skicka e-post till styrelsen).

Avfall med mera

 • Lämna aldrig sopor utanför dörren till huset, det drar till sig råttor.

 • Skador på mark, stenläggning och altan av till exempel skadedjur ansvarar medlem för.

 • Föreningen har ingen egen källsortering för glas, papper, kartong, metall med mera. Föreningen hänvisar till allmänna stationer för källsortering på te x. Vällingbyvägen, Råcksta m.fl.

 • I toalett slänger man endast toalettpapper avsett för ändamålet. Hushållspapper, tvättlappar, hygienartiklar med mera får under inga omständigheter slängas i toalett.

 • Avfallskvarn är inte tillåtet att installera då föreningens installation med avloppspump inte klarar av det och vår serviceleverantör Pumphuset avråder från det (Stockholm Vattens rekommendation gäller alltså inte).

 • Lämna lekplatsen städad.

 • Släng inte gräs & annan trädgårdskompost i skogen. Använd gärna den tillfälliga trädgårdskomposten.

Parkering

 • Till varje hus hör 2 parkeringsplatser på den egna uppfarten.

 • Föreningens parkeringar efter gatan är för tillfällig och gästparkering.

 • Föreningen förordar laddning av elbil & laddhybrid med laddbox på grund av förhöjd brandrisk. Användande av skarvsladd är strikt förbjudet.

Cykelförråd

 • Boende skall företrädelsevis använda cykelförråd enligt följande fördelning (baserat på yta och löpmeter väggyta):

   • Förråd #3 (gula cykelförrådet): Strömsundsgatan # 6, 8, 10, 12, 14, 16 & 18

   • Förråd #4 (svarta stora cykelförrådet): Strömsundsgatan # 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42 & 44

   • Förråd #5 (svarta lilla förrådet): Strömsundsgatan # 46, 50, 52, 54, 56, 58 & 60

 • Cyklar som inte används dagligen skall märkas tydligt.

 • Övriga fordon eller annat får inte förvaras i cykelförråden.

 • Brännbart får inte förvaras i cykelförråden.

 • Dubbelkolla så dörr till förråd stängs ordentligt (vi har redan haft besök).

Riktlinjer för byggnation

Föreningen klassas som ett flerfamiljshus och de flesta fall av byggnation är bygglovspliktig (även de som man normalt inte behöver bygglov vid småhus).

 • Detaljplanen tillåter endast byggnation som kräver bygglov mellan husen (mörkgult på bilden).

 • Prickad mark utanför hörnen på hus får inte bebyggas (ljusgult på bilden). Området man får bygga på har också praktiskt väldigt liten påverkan på grannar.

 • Byggnation kräver skriftligt godkännande av styrelsen .

I linje med rådande praxis medges bygglovsbefriade åtgärder enligt nedan inom området där det är tillåtet med byggnation (mörkgult på bilden):

 • Markis är tillåtet i enfärgat grått eller liknande kulör som huset. Markis skall monteras på ett fackmannamässigt sätt.

 • Stenläggning av uppfart är tillåtet. Asfalt undanbedes på grund risk för ökad avrinning till husen längst ner.

 • Spaljéer och pergola är tillåtet (dvs glesa konstruktioner som oftast används som stöd för växtlighet).

 • Altan får byggas ut mellan husen (ej på prickat) i höjd med befintlig eftersom den inte är bygglovspliktig. Räcke kan dock vara bygglovspliktigt så boende rekommenderas anlägga trappa vid behov för att inte få en för hög avsats.

 • Enklare stängsel i häckarna är tillåtet för att avgränsa för barn & husdjur. Exempel på enklare stängsel är de som är redan är uppsatta. Uppsatta enkla stängsel måste vara innanför tomtgränsen för enskilda husen.

 • Mindre skärmtak över altan tillåts enligt detaljplan, som skydd mot eventuellt flygbuller. Som vi tolkar av Boverket är ”mindre” max 15 m2. Dock är detta bygglovspliktig och exakt storlek regleras av ett ev. bygglov. Skärmtak kräver skriftligt godkännande av styrelsen (skicka e-post till styrelsen).

 • Mindre trädgårdsbod eller lekstuga är tillåten på det mörkgula delen (ej på prickad mark). Trädgårdsbod eller lekstuga kräver skriftligt godkännande av styrelsen (skicka e-post till styrelsen).

 • Utvändiga kyl-/värmeaggregat från t ex. luftvärmepump eller AC tillåts EJ på grund av ljudnivå samt påverkan på fastighet.

 • Alla annan byggnation kräver skriftligt godkännande av styrelsen (skicka e-post till styrelsen).

Förening tillåter inte:

 • Att på något sätt bygga ut bostaden, genom tex uterum eller inglasning av entrétaket. Om en medlem bygger ett uterum till ett radhus blir detta rum lagligt sett en del av huset. Därmed blir föreningen underhållsskyldig för det yttre underhållet.

 • Bygga altan på parkeringsplatser tillåts inte då det har negativ påverkan på övriga medlemmar, om boende idag eller i framtiden istället för sin egen parkering skulle börja använda gästparkeringar.

 • Överbyggnation och inglasning: Enligt detaljplanen får uteplats/terrass inte byggas in, överbyggas helt (annat än mindre skärmtak) eller glasas in. Det betyder i praktiken att bygglov inte beviljas, utan att man först får till stånd en planändring. Exempelvis carport är alltså inte tillåtet att uppföra, eftersom det blir mer omfattande än ett mindre skärmtak.

 • Entrétak får inte glasas in på båda sidor då det finns en risk att detta ses om en laglig del av huset och föreningen blir ansvariga.

 • Staket & häckar: husen har planerats med häckar enligt detaljplanen för området. Staket får inte uppföras annat än enklare stängsel i häckarna för att avgränsa för barn & husdjur. Exempel på enklare stängsel är de som är redan är uppsatta. Uppsatta enkla stängsel måste vara innanför tomtgränsen för enskilda husen.

 • Föreningen kommer höja månadsavgiften samt kräva ytterligare engångsavgifter för boende om byggnation sker trots att det inte tillåts.

Underhåll:

 • Altan räknas till trädgård & underhålls av enskilda medlemmar.

 • Stenläggning räknas till trädgård & underhålls av enskilda medlemmar.

 • All egen byggnation underhålls av medlemmar.

 • Byggnation måste göras på ett sätt så att underhåll av fastighet är möjlig utan större påverkan.

Medlem ansvarar själv för att säkerställa att erforderliga tillstånd finns och står för alla kostnader som kan uppstå före och i framtiden. All byggnation skall ske fackmannamässigt och inte påverka fastigheten negativt. Kontakta styrelsen vid bygglovspliktig åtgärd eller frågor.

Vattenförbrukning

Föreningen har individuell vattenmätning per hushåll. Det finns två skäl, att dels minska kostnader för föreningen och men framförallt av miljöskäl. Individuell mätning resulterar normalt i att hushåll i större utsträckning tänker på sin vattenkonsumtion. Hushållen har inget eget abonnemang med Stockholm Vatten, istället fördelar föreningen kostnaderna baserad på konsumtion per år.

 • Boende skall vid årets slut (tidigast 1/12 och senast 31/12) mäta vattenmätarställning och rapportera till föreningen.

 • Föreningen debiterar boende företrädesvis fördelat på 12 månader med start mars-april efterföljande år.

 • Skulle man inte rapportera förbrukning kommer föreningen uppskatta den.

 • Vi utflyttning rekommenderas inflyttade och utflyttade boende att avläsa och avtala fördelning sinsemellan.

Övrigt

 • Styrelsen får nyttja föreningens låsta förråd i mån av plats.